Samrådsunderlag Habo kvarn

Sammanfattning

Habo kommun och ägaren till Habo kvarn har för avsikt att ansöka om tillstånd för miljöanpassning av dammen vid Habo kvarn i Hökesån eftersom den utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. De föreslagna åtgärderna kommer att medföra en sänkt vattennivå i dammen. Vid Habo kvarn har fallhöjden sedan lång tid tillbaka utnyttjats till kvarnverksamhet och kraftproduktion, men numera pågår ingen sådan verksamhet. Så vitt det är känt har inget tillstånd meddelats för anläggningen och verksamheten vid Habo kvarn. Dammen har därför tidigare varit föremål för tillsyn. Sedan den 1:a januari 2019, då en omfattande lagändring trädde i kraft, kan emellertid anläggandet av dammen och rätten att reglera vattnet anses ha ett miljöbalkstillstånd med hänvisning till äldre rätt.

Genomförs de föreslagna åtgärderna kommer fisk från Vättern återigen att kunna vandra förbi anläggningen och nå uppströms liggande lek- och uppväxtområden, vilket på sikt ger ett bättre fiske i Vättern. Dessutom kommer det att skapas strömvattenbiotoper inom verksamhets-/åtgärdsområdet, vilket gynnar bland annat fisk-, bottenfauna- och fågelarter knuta till strömmande och forsande vattenmiljöer. Den sökta verksamheten ger förutom en lokal påverkan ingen i övrigt känd långvarig negativ påverkan. Vidare bidrar de föreslagna åtgärderna till uppnåendet av de nationella miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv” inom Hökesåns avrinningsområde, samt förutsättningarna att uppnå god bevarandestatus med avseende på flodpärlmussla. Den sökta verksamheten bidrar dessutom till uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk status i den berörda vattenförekomsten. Den samlade bedömningen är således att nyttan av åtgärderna tydligt överväger de negativa effekter som kan uppstå.

Här finns samrådsunderlaget för nedladdning i PDF-format: Samrådsunderlag Habo kvarn

Här finns inbjudan till samrådsmötet 2019-05-09: Välkommen till samrådsmöte om Habo kvarn

Och här finns samrådsredogörelsen efter genomfört samråd:Samrådsredogörelse 190708


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.