Avgränsningssamråd Laxberg

Motala Ströms Samfällighetsförening har som verksamhetsutövare för avsikt att ansöka om tillstånd för miljöanpassning av regleringsdammen i Sommens utlopp i Svartån vid Laxberg. Detta eftersom den utgör ett definitivt vandringshinder för fisk och den nuvarande fiskvägens funktion är bristfällig. Syftet är att konnektiviteten ska förbättras vid anläggningen så att förekommande fiskarter och storlekar kan passera. En förbättrad konnektivitet krävs bland annat för att miljökvalitetsnormen god ekologisk status skall uppnås på sträckan i Svartån nedströms dammen.

Den nu planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken. Verksamhetsutövaren bedömer att den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eftersom betydande naturvärden förekommer i anslutning till verksamhets-/åtgärdsområdet. Därför inleds samrådsprocessen (med stöd av 6 kap. 23 § andra stycket 1 miljöbalken) med ett avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § första stycket 2 miljöbalken har således inte skett.

Ett öppet samrådsmöte, kommer att hållas torsdagen den 5:e maj klockan 18.00 – 20.30 i Folkets Hus i Boxholm, Storgatan 31. Anmäl gärna i förväg till info@fiskeribiologi.se om ni kommer så att vi kan planera för fika.

Nu vill vi ha era synpunkter innan vi lämnar in en ansökan. Vi önskar era skriftliga synpunkter (helst via e-post) senast 2022-05-22 till Jönköpings Fiskeribiologi AB, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping, info@fiskeribiologi.se. Hit kan ni också vända er med frågor avseende samrådsunderlaget. Handlingarna är nedladdningsbara via länkarna nedan (PDF).


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.