Avgränsningssamråd Nötån vid Blankan

Länsstyrelsen i Kalmar län har för avsikt att ansöka om tillstånd för utrivning av delar av dammen i Nötån vid Blankan, samt biotopvård uppströms och nedströms dammen. Detta eftersom dammen bland annat utgör ett vandringshinder för fisk och påverkar de hydromorfologiska förhållandena negativt längs den aktuella delen av Nötån. De nu föreslagna åtgärderna bidrar till att återskapa de ursprungliga hydromorfologiska förhållandena i den aktuella delen av Nötån och ger förutom en lokal påverkan ingen i övrigt känd långvarig negativ påverkan. Syftet med den planerade verksamheten är att bidra till uppnåendet av gynnsambevarandestatus inom Natura 2000-området Emåns vattensystem, samt gynna den rödlistade och fridlysta arten flodpärlmussla som förekommer i Nötån. De föreslagna åtgärderna bidrar dessutom till uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk status i den berörda vattenförekomsten.

Den nu planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken. Verksamhetsutövaren bedömer att den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eftersom betydande naturvärden förekommer i anslutning till verksamhets-/åtgärdsområdet. Därför inleds samrådsprocessen (med stöd av 6 kap. 23 § andra stycket 1 miljöbalken) med ett avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § första stycket 2 miljöbalken har således inte skett. Ett öppet samrådsmöte, kommer att hållas onsdagen den 29:e juni klockan 18.00 – 20.30 i församlingshemmet i Högsby, Odensvivägen 2, se inbjudan nedan (PDF). Anmäl gärna innan den 26:e juni till nedanstående e-postadress om ni kommer så att vi kan planera för fika. Uppge då även eventuella matallergier.

Nu vill vi ha era synpunkter innan vi lämnar in en ansökan. Vi önskar era skriftliga synpunkter (helst via e-post) senast 2022-07-17 till Jönköpings Fiskeribiologi AB, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping, info@fiskeribiologi.se. Hit kan ni också vända er med frågor avseende samrådsunderlaget som är nedladdningsbart nedan (PDF).


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.