Samrådsredogörelse Nötån vid Blankan

Med anledning av att Länsstyrelsen i Kalmar län har för avsikt att ansöka om tillstånd för utrivning av
delar av dammen, samt biotopvård uppströms och nedströms dammen i Nötån vid Blankan har
samråd genomförts i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Eftersom verksamhetsutövaren bedömer att
den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan inleddes samrådsprocessen (med stöd av 6 kap. 23 § andra stycket 1 miljöbalken) med
ett avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § första stycket 2 miljöbalken
har således inte skett. I den nedladdningsbara samrådsredogörelsen (PDF) nedan redogörs för de samråd som har genomförts och vad som har framkommit under samrådsprocessen.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.