Samrådsunderlag Habo kvarn

Sammanfattning Habo kommun och ägaren till Habo kvarn har för avsikt att ansöka om tillstånd för miljöanpassning av dammen vid Habo kvarn i Hökesån eftersom den utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. De föreslagna åtgärderna kommer att medföra en sänkt vattennivå i dammen. Vid Habo kvarn har fallhöjden sedan lång tid tillbaka utnyttjats till kvarnverksamhet […]