Samrådsunderlag Oppeby kvarn

Sammanfattning

Tranås Energi har för avsikt att ansöka om tillstånd för miljöanpassning av dammen vid Oppeby kvarn i Bulsjöån eftersom den utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. Vid Oppeby kvarn har fallhöjden sedan lång tid tillbaka utnyttjats till kvarn- och sågverksamhet, men numera pågår ingen sådan verksamhet längre. Så vitt det är känt har inget tillstånd meddelats för anläggningen och verksamheten vid Oppeby kvarn. Sedan den 1:a januari 2019, då en omfattande lagändring trädde i kraft, kan emellertid anläggandet av dammen och rätten att reglera vattnet anses ha ett miljöbalkstillstånd med hänvisning till äldre rätt.

Tranås energi vill behålla befintlig damm och anlägga en fiskväg i form av ett kombinerat omlöp med ett inlöp söder om dammen.

Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna kommer fisk återigen att kunna vandra förbi Oppeby kvarn. Dessutom kommer det att skapas strömvattenbiotoper i fiskvägen, vilket gynnar bland annat fisk-, bottenfauna- och fågelarter knuta till strömmande och forsande vatten. De föreslagna åtgärderna bibehåller vattennivån uppströms dammen. Den planerade verksamheten ger förutom en lokal påverkan ingen i övrigt känd långvarig negativ påverkan. Vidare bidrar de föreslagna åtgärderna till uppnåendet av de nationella miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv” inom Bulsjöåns avrinningsområde, samt förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarandestatus med avseende på flodpärlmussla. Den planerade verksamheten bidrar dessutom till uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk status i den berörda vattenförekomsten.

Här finns samrådsunderlaget för nedladdning i PDF-format: Samrådsunderlag Oppeby kvarn

Här finns inbjudan till samrådsmötet 2020-03-18: Välkommen till samrådsmöte om Oppeby kvarn


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.