Avgränsningssamråd Laxberg

Med anledning av att Motala Ströms Samfällighetsförening som ägare och verksamhetsutövare har för avsikt att ansöka om tillstånd för miljöanpassning av regleringsdammen i Sommens utlopp i Svartån vid Laxberg har samråd genomförts i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Eftersom verksamhetsutövaren bedömer att den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan inleddes samrådsprocessen (med stöd av 6 kap. 23 § andra stycket 1 miljöbalken) med ett avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § första stycket 2 miljöbalken har således inte skett. I den nedladdningsbara samrådsredogörelsen (PDF) nedan redogörs för de samråd som har genomförts och vad som har framkommit under samrådsprocessen.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.