Biotopvårdsplan för Fagerhultsån, Lessebo kommun

Projektnamn: Åtgärdsplan för biotopvårdsåtgärder i Fagerhultsån. Kommun: Lessebo kommun Beskrivning: Lessebo kommun gav 2011 Jönköpings Fiskeribiologi AB i uppdrag att genomföra en förprojektering av möjliga biotopvårdsåtgärder i Fagerhultsån mellan Läen och Sandsjön inom Ronnebyåns huvudavrinningsområde, samt presentera detta i en åtgärdsplan. Resultat: Sammanlagt föreslås att drygt 80 åtgärder genomförs i Fagerhultsån. Den dominerande åtgärdstypen, sett […]

Näveån, Nyköpings kommun

Projektnamn: Förprojektering av fiskvägar och biotopvårdande åtgärder i Näveån Kommun: Nyköpings kommun Beskrivning: Näveån är ett litet vattendrag som mynnar i norra Bråviken. Åns vatten har använts till en mängd olika verksamheter och rester av detta märks både av de dammar och de rensningar som finns i ån samt de föroreningar som finns i kring […]

Elfiske i sjöars strandzon

Projektnamn: Elfiske i sjöars strandzon Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Beskrivning: Jönköpings Fiskeribiologi AB fick i uppdrag att utvärdera de fältförsök som genomförts av Länsstyrelsen i Jönköpings Län, samt att skriva ett förslag till metodik för elfiske i sjöars strandzon. Resultat: Rapporten utgör ett underlag för standardisering av en metod för kvalitativ och kvantitativ undersökning […]

Vättern Fakta – Analys av harrens kondition i Vättern 1986 – 2007

Projektnamn: Analys av harrens kondition i Vättern 1986 – 2007 Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Beskrivning: Materialet som användes vid analyserna var de fångstdata som sportfiskaren Mikael Hedin har insamlat under perioden 1982-2007 i Vättern. Materialet i sin helhet uppgick till 1593 fångade harrar. Fångstdatan analyserades med hjälp av konditionsindex över åren. Resultat: Konditionsindex för […]

Förslag till biogeografisk uppföljning av nissöga, Cobitis taenia.

Projektnamn: Förslag till biogeografisk uppföljning av nissöga, Cobitis taenia. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län  Beskrivning: Nissöga (Cobitis taenia) är listad i bilaga 2 till EU:s art- och habitatdirektiv, vilket innebär att Sverige ska följa upp och vart 6:e år rapportera bevarandestatusen för nissöga till EU inom ramen för den så kallade artikel 17-rapporteringen. Uppföljningen och statusbedömningen […]

Gamla strömfåran – Ljungsbro, Linköpings kommun

Projektnamn: Gamla strömfåran – Ljungsbro Kommun: Linköpings kommun Beskrivning: Under 2010 har Jönköpings Fiskeribiologi gjort en förprojektering av tre fiskvägar, mellan sjön Roxen och Ljungsjön, för att se över möjligheterna att åstadkomma en mintappning och fiskvandring i en torrlagd ursprunglig fåra av Motala ström vid Ljungsbro. Projektet initierades av Åke Wester och Vreta kloster turism genom Kjell Klintberg, även […]

Kivarp, Habo kommun

Projektnamn: Kivarp Kommun: Habo kommun Beskrivning: Under 2009 har åtgärdsförslag tagits fram för att restaurera en ca 1 km lång, delvis omgrävd och kraftigt rensad sträcka av Knipån.  Resultat: Diskussioner med enskilda markägare sker under vintern 2010/2011.