Avgränsningssamråd Nötån vid Blankan

Länsstyrelsen i Kalmar län har för avsikt att ansöka om tillstånd för utrivning av delar av dammen i Nötån vid Blankan, samt biotopvård uppströms och nedströms dammen. Detta eftersom dammen bland annat utgör ett vandringshinder för fisk och påverkar de hydromorfologiska förhållandena negativt längs den aktuella delen av Nötån. De nu föreslagna åtgärderna bidrar till […]