Samrådsredogörelse Nötån vid Blankan

Med anledning av att Länsstyrelsen i Kalmar län har för avsikt att ansöka om tillstånd för utrivning avdelar av dammen, samt biotopvård uppströms och nedströms dammen i Nötån vid Blankan harsamråd genomförts i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Eftersom verksamhetsutövaren bedömer attden planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna kan antas medföra en betydandemiljöpåverkan inleddes samrådsprocessen […]

Avgränsningssamråd Laxberg

Med anledning av att Motala Ströms Samfällighetsförening som ägare och verksamhetsutövare har för avsikt att ansöka om tillstånd för miljöanpassning av regleringsdammen i Sommens utlopp i Svartån vid Laxberg har samråd genomförts i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Eftersom verksamhetsutövaren bedömer att den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan […]