Tjänster

Vi har en gedigen erfarenhet av fiskevård och undersökningar och utför bland annat:

 • Fiskvägar (främst naturlika; omlöp och inlöp, men även tekniska)
 • Utrivningar
 • Utvandringsvägar
 • Biotoprestaurering
 • Våtmarker och dammar
 • Program för biologisk övervakning, s.k. monitoring.
 • Fiskundersökningar
 • Elfiske
 • Utredningar, utvärderingar och fiskevårdsplaner
 • Flödesmätning
 • Hydraulisk modellering och dimensionering

Vi utför både förundersökningar, detaljerade projekteringar, skriver ansökningar till länsstyrelse eller miljödomstol, hjälper till vid utförandet och kan vara med vid uppföljningen.

Genom att vara med under hela kedjan säkerställs funktion och effektivitet!