Gamla strömfåran – Ljungsbro, Linköpings kommun

Projektnamn: Gamla strömfåran – Ljungsbro

Kommun: Linköpings kommun

Beskrivning: Under 2010 har Jönköpings Fiskeribiologi gjort en förprojektering av tre fiskvägar, mellan sjön Roxen och Ljungsjön, för att se över möjligheterna att åstadkomma en mintappning och fiskvandring i en torrlagd ursprunglig fåra av Motala ström vid Ljungsbro. Projektet initierades av Åke Wester och Vreta kloster turism genom Kjell Klintberg, även Länsstyrelsen i Östergötlands län, Cloetta AB och Linköpings kommun har deltagit i sammarbetet. Tekniska verken, som äger de båda kraftverken Malfors och Nykvarn, har hjälpt till med en provtappning i fåran under hösten 2010.

Naturvärdena i Motala ströms gamla fåra är höga. Floran, fågelfaunan och ravinen har få eller inga motsvarigheter i länet och är av nationellt riksintresse (klass 1). Motala ström uppströms Roxen är också ett lekområde för den rödlistade aspen och den för Roxen viktiga fisken nors. Tidigare fanns både lax, öring och harr i Motala ström. Innan kraftverken byggdes uppges det ha funnits ett storvuxet öringbestånd som lekte i Motala ström uppströms Roxen. Den höga vattenkvalitén och den skyddade miljön i den gamla fåran gör att förutsättningarna fortfarande är höga för vattendraget. Provtappningar som utfördes av Fiskeriverket på 90-talet visar att betydande arealer av biotoper lämpliga för öring finns i fåran redan vid ett flöde på 2 kbm.

Från Roxen till Ljungsjön finns tre vandringshinder (se karta). Först ligger Nykvarns kraftverk (A) med en fallhöjd på 4 m. Uppströms kraftverket har Motala ström rensats kraftigt och från utloppet av Malfors kraftverk (28 fallhöjdsmeter) till den ursprungliga fåran har det blivit en mycket brant övergång (B), som brantast över 20%, med en fallhöjd på över 3 m.

Den 2,5 km långa ursprungliga fåran (B-C) ligger i en skarpt nedskuren lövskogsravin där de högsta kanterna är över 15 m höga.  Flera mindre kulturlämningar finns kvar från den tidigare vattenverksamheten. Vid Ljungsjön finns Malfors dammustkov (A) med en fallhöjd på ca 14 m. Den totala fallhöjden inom projektområdet är ca 33 m och utgör mer än 1/3-del av fallhöjden mellan Östersjön och Vättern, som tidigare hade förbindelse för fiskvandring.

Resultat: Förprojekteringen ger alternativ med inlöp, omlöp eller teknisk fiskväg vid Nybrokvarn. Vid det nedre hindret vid Malfors är utrymmet trångt och förslag ges på en lång naturlik fiskväg eller en halvteknisk fiskväg. För det övre hindret vid Malfors redogörs för 4 omlöpsalternativ eller en teknisk fiskväg. I jämförelse med många andra fiskvägar kan åtgärdsförslagen kanske ses som storskaliga, men jämfört med vad som genomfördes i terrängen under första halvan av 1900-talet så kommer förslagen i ett sundare perspektiv. Ett första steg bör vara att få till en mintappning vid kraftverket, något som både den gamla strömfåran och fisken som leker i torrfåran vid Nykvarns kraftverk skulle tjäna på.

  


RSS 2.0 | Trackback.