Emsfors kraftverk, utrivning och ny fåra

Projektnamn: Emsfors kraftverk

Kommun: Oskarshamns och Mönsterås kommun

Beskrivning:  Emsfors kraftverk köptes in av staten i december 2005. Avsikten var att riva ut damm och kraftverk och på så vis restaurera både fiskvandring och strömvattenmiljöer i nedre delen av Emån. Emsfors har trots en gammal fiskväg varit ett besvärligt hinder i Emån under större delen av 1900-talet. Under 2006 öppnades damluckorna i dammen och efter flera utredningar och en ansökan om utrivning till Miljödomstolen påbörjades utrivningen av damm och kraftverk hösten 2010.

Öppen damm i juni 2007

Damm och kraftverk utrivna, maj 2011

I kraftverkets gamla intagskanal föreslog JFb 2003 att det skulle skapas en ny längre fåra med lägre lutning som skulle kunna passeras av även simsvaga arter som tex mal. Arbetet påbörjades hösten 2010 men kunde på grund av de höga flödena under vintern inte slutföras. Först i juli 2011 stod fåran klar och vattnet släpptes på.

Resultat: Nu kan åter arter som tex id och sik, som tidigare vandrade längre upp i Emån, nå flera av sina gamla lekplatser. Efter utrivningen har laxen blivit årlig uppe i Fliseryd där lek- och uppväxtområden nu utnyttjas av både lax och öring.

 

Kraftverkets intagssida, avsänkt läge.

När kraftverket hade rivits kunde den nya fåran formas

Den färdiga nya fåran i juli 2011

Emsfors i maj 2018
Den återskapade forsen och den nya fåran med låg lutning.
Mycket bra strömsträckor för uppväxt av lax- och öringungar just uppströms bruket. Dessa var tidigare helt indämda av dammen vid Emsfors bruk och därmed lugnflytande.