Näveån, Nyköpings kommun

Projektnamn: Förprojektering av fiskvägar och biotopvårdande åtgärder i Näveån

Kommun: Nyköpings kommun

Beskrivning: Näveån är ett litet vattendrag som mynnar i norra Bråviken. Åns vatten har använts till en mängd olika verksamheter och rester av detta märks både av de dammar och de rensningar som finns i ån samt de föroreningar som finns i kring och i vattendraget. Ån har en dock potential som uppväxtområde för bl.a. havsöring. Förbättrade förutsättningar för öringen ger ökade naturvärden till ån och kan på sikt gynna besöksnäringen i form av ökad fisketurism. Näveåns Vattenvårdsförening har gett Jönköpings Fiskeribiologi AB i uppdrag att presentera lösningar för 5 vandringshinder och dessutom ge förslag till biotopvårdandeåtgärder i Näveån.

Resultat: I juni 2012 lämnades rapporterna över som dels presenterade 15 olika lösningar för vandringshindren i Näveån, förslag till hur vattenhushållningen i ån kan förbättras samt förslag till biotopvårdsåtgärder på en 8,2 km lång sträcka av Näveån.

 


RSS 2.0 | Trackback.