Biotopvårdsplan för Fagerhultsån, Lessebo kommun

Projektnamn: Åtgärdsplan för biotopvårdsåtgärder i Fagerhultsån.

Kommun: Lessebo kommun

Beskrivning: Lessebo kommun gav 2011 Jönköpings Fiskeribiologi AB i uppdrag att genomföra en förprojektering av möjliga biotopvårdsåtgärder i Fagerhultsån mellan Läen och Sandsjön inom Ronnebyåns huvudavrinningsområde, samt presentera detta i en åtgärdsplan.

Resultat: Sammanlagt föreslås att drygt 80 åtgärder genomförs i Fagerhultsån. Den dominerande åtgärdstypen, sett till antal föreslagna åtgärder, är tillförsel av lekgrus för att förbättra eller skapa nya lekbäddar följt av tillförsel av block och/eller död ved för att förbättra uppväxtområdenas kvalitet. Det enskilt största åtgärdsförslaget är dock att åtgärda dammen vid Sågtorpet som i dagsläget utgör ett definitivt vandringshinder.


RSS 2.0 | Trackback.