Effektuppföljningsmanual

Projektnamn: Manual för effektuppföljning av åtgärder i vatten – med fokus på fisk

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Beskrivning: På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Jönköpings Fiskeribiologi AB tagit fram en manual för effektuppföljning av åtgärder i vatten, samt en lista med tänkbara uppföljningsmetoder. Avsikten med manualen, som innehåller generella riktlinjer för effektuppföljning, med fokus på fisk och kräftor, är att den ska fungera som ett stöd vid planering av uppföljning av åtgärder i vatten.

Resultat: För att kunna utläsa effekter av genomförda åtgärder och dra lärdom inför kommande åtgärder är det viktigt att någon form av uppföljning sker. Generellt sett är det dessvärre ganska dåligt ställt vad gäller uppföljningen av genomförda åtgärder i svenska vatten. Målsättningen med manualen är att bidra till att fler åtgärder och fler åtgärdstyper utvärderas. En högre grad av utvärdering i kombination med att databasen ”Åtgärder i Vatten” byggs ut och görs publik kommer förhoppningsvis på sikt att bidra till ökad kunskap och utveckling av olika åtgärdstyper och uppföljningsmetoder.


RSS 2.0 | Trackback.