Långarumsdammen, Jönköpings kommun

Projektnamn: Långarumsdammen

Uppdragsgivare: Jönköpings kommun och Skara stift

Beskrivning: I Långarumsbäcken, ett biflöde till Nissan, hade en damm byggts under 1900-talets andra hälft i bäckens nedre delar. Dammen dämde 3,8 m och hade fungerat bl.a. som ”put and take”-fiskevatten. I samband med att Skara stift köpte en skogsfastighet  ingick Långarumsdammen i köpet. Då dammen inte längre nyttjades gjordes en förfrågan om utrivning till Jönköpings kommun och länsstyrelsen i Jönköpings län. Eftersom dammen kommit till under senare tid och saknade tillstånd förelade länsstyrelsen dammägaren om utrivning hösten 2013. Åtgärderna inleddes med att dammen sänktes av med rör (160 mm) och trummor (2 st 400 mm).  Därefter togs utskovsdelen bort och den tidigare fåran fylldes igen med massor och en ca 2 m bred ny fåra genom dammvallen skapades som anslöt till vattendraget nedströms. I fåran tillfördes även sten och block för att skapa en varierad strömbild. I det tidigare indämda området får åfåran hitta sin egen väg genom den tidigare dammbottnen.

 Dammen från väster innan avsänkning

Resultat: Genom att riva ut Långarumsdammen återskapades möjligheterna för fisk och kräftor att vandra fritt inom Långarumsbäcken, men även till och från Nissan. Förhoppningen är att de lek- och uppväxtområden som finns i vattendraget, både nedan och ovan dammen, ska utnyttjas av öring från Nissan som rekryteringslokaler.

Nedan ses en bild på den nyligen avsänkta fåran och en bild på dalgången ett år efter avsänkningen.

Dammen från väster direkt efter avsänkning Dammen från väster ett år efter avsänkningen

 


RSS 2.0 | Trackback.