Uppföljning av dammavsänkningar och dammutrivningar

Projektnamn: Uppföljning av dammavsänkningar och dammutrivningar i Knipån, Hökesån och Tabergsån.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Beskrivning: På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län genomförde Jönköpings Fiskeribiologi AB en utvärdering av dammavsänkningar och dammutrivningar i tre av Vätterns tillflöden. Syftet med utvärderingen var att åskådliggöra de effekter som uppstått, samt skillnaderna mellan okontrollerade och kontrollerade dammavsänkningar.

Resultat: Det konstaterades att kontrollerade dammavsänkningar vintertid i kombination med ”normal” vattenföring under höst, vinter och vår resulterar i en minskad påverkan. I samband med att sediment som finns lagrade i en damm frigörs sker sannolikt påverkan på faunan i vattendraget i två steg. Den första och akuta påverkan sker genom att syretärande organiskt material frigörs, vilket skapar en ogynnsam vattenkemisk miljö. Den andra påverkan sker i form av att oorganiska sediment såsom sand rör sig nedströms längs vattendragets botten och försämrar bland annat lekbottnarnas kvalitet genom överlagring.


RSS 2.0 | Trackback.