Vattenvårdsplan 2014 – 2018, Torsås kommun

Projektnamn: Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2018

Kommun: Torsås kommun

Beskrivning: På uppdrag av Torsås kommun har Jönköpings Fiskeribiologi AB uppdaterat och reviderat kustvårdsplanen för Torsås kommun 2009-2012. Vid framtagandet av vattenvårdsplanen för kust, vattendrag och sjöar i Torsås kommun 2014-2018 valdes att inkludera även sötvattensmiljöerna. Detta eftersom flertalet av de miljöproblem som förekommer i kustområdet har sitt ursprung på land. Problemen i kustområdet kan inte heller lösas genom enbart åtgärder där utan måste även tas om hand i anslutning till källan.

Resultat: Många små åtgärder har genomförts sedan den första kustvårdsplanen antogs, men sett till det totala åtgärdsbehovet för att uppnå till exempel miljökvalitetsmålen och god ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten återstår mycket arbete. För att kunna genomföra åtgärder i syfte att uppnå målen krävs även ett förbättrat kunskapsunderlag. De åtgärdsområden som i dagsläget anses mest angelägna att arbeta med är:

  • Begränsa näringsläckaget från jordbruks- och skogsbruksmark.
  • Minska utsläppen från enskilda avlopp och dagvattentillförseln, samt öka reningen i de kommunala avloppsreningsverken.
  • Motverka erosion och grumling, samt öka vattnets uppehållstid innan det når kusten.
  • Restaurering och öppning av grunda vikar och sund längs kusten.
  • Fiskevård i sjöar och rinnande vatten.

Framsida vattenvårdsplan Torsås kommun


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.