Visskvarns kraftverk, Tranås energi

Projektnamn: Miljöanpassning av Visskvarns kraftverk, Bulsjöån

Kommun: Ydre kommun

Visskvarns kraftverksdamm och intag

Beskrivning: Dammen över Bulsjöån vid Visskvarn ligger nedströms sjön Östersjön och uppströms sjön Sommen i Ydre kommun. Den utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. Nuvarande damm fick tillstånd efter en dom i häradsrätten år 1908. Bulsjöån nedströms Visskvarn utgör tillsammans med Svartån de viktigaste reproduktionsområdena för den stam av den storvuxna Sommenöringen som leker uppströms Sommen. I och med att Tranås Energi övertog Visskvarns kraftstation den 1 mars 2015 tog arbetet med att förnya och miljöanpassa kraftstationen fart. Den 1 november 2017 hölls huvudförhandling i Mark och Miljödomstolen i Ydre kommunhus. Jönköpings Fiskeribiologi har i denna process bistått Tranås energi som fiskeribiologiskt sakkunniga och tagit fram den tekniska beskrivningen för fiskvägen.

Syn under domstolsförhandlingen vid Visskvarns kraftverk

Resultat: Den 29 november 2017 kom domen från Mark och miljödomstolen i Växjö. En fiskväg i form av ett omlöp med 2,2 % lutning kommer att anordnas förbi kraftverksdammen och kraftverksintaget kommer att förses med ett intagsgaller med 15 mm spaltbredd och med maximalt 35 graders lutning mot horisontalplanet. Intagsgallret ska förses med flyktöppningar samt flyktväg, allt utformat för förekommande fiskarter. Dessutom kommer mintappningen till den ursprungliga fåran bindas upp juridiskt från den tidigare tillståndsgivna på 145 l/s (förutom 3 veckor med 445 l/s) till 600 l/s (MLQ) fördelat över året.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.