Smoltmodellering Emån

Projektnamn: Beräkning av smoltproduktionen i Emån och dess tillflöden

Beskrivning: Vattenkraftens miljöpåverkan, och vilka åtgärder som behöver vidtas för att miljöanpassa vattenkraften, har de senaste åren debatterats mycket. Under 2018 röstade riksdagen igenom en ny lagstiftning som börjar gälla 1 januari 2019. Den nya lagstiftningen innebär att alla vattenkraftverk ska förses med ”moderna miljövillkor”, vilket ska ske genom att man utifrån en nationell plan omprövar vattenkraftverken. Detta löser dock inte frågan om vad moderna miljövillkor är och hur villkoren kan tänkas variera på olika ställen. Olika vattenkraftverk har olika förutsättningar, såsom naturvärden upp- och nedströms och miljöpåverkan på dessa. Det kommer därför bli nödvändigt att för varje vattenkraftverk göra en bedömning av hur miljöanpassningen ska göras för att uppfylla kraven i lagstiftningen.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Jönköpings Fiskeribiologi AB genomfört beräkningar av lax- och havsöringssmoltproduktionen för Emån, från mynningen i Östersjön upp till Sjunnen, samt åtta av Emåns tillflöden längs sträckan enligt två metoder/modeller. Syftet är att skapa ett underlag för att kunna kvantifiera olika miljöförbättrande- och fiskevårdsåtgärder vid kraftverk/dammar utifrån den nytta som åtgärderna förväntas medföra, vilket i sin tur kan användas för att planera och prioritera det framtida åtgärdsarbetet inom Emåns avrinningsområde.

Resultaten visar att för närvarande uppgår den beräknade totala smoltproduktionen (lax och havsöring) till cirka 8 300 smolt per år. I ett scenario utan några kraftverk och/eller dammar uppgår däremot den beräknade totala smoltproduktionen till cirka 53 000 smolt per år. För mer information se:  Meddelande nr 2018-33 Beräkning av smoltproduktionen i Emån och dess tillflöden


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.