Lampen

Vattendrag: Hökesån

Kommun: Habo

Längs sin väg från Hökesjön mot Vättern, cirka 2 km uppströms Habo kyrkby, passerar Hökesån under länsväg 1816 vid Lampen. Passagen sker via två stycken 25 m långa betongtrummor. Trummorna var emellertid besvärliga för fisk att passera eftersom de dels ligger för högt i förhållande till åbotten nedströms, dels inte ligger plant utan lutar nedströms. Eftersom trummorna inte behövde bytas ut av åldersskäl, vilket skulle ha möjliggjort en lösning där de lagts djupare, undersöktes flera andra alternativ. En stor fördel vid utarbetandet av en lösning för fiskvandring var att trummorna är rejält dimensionerade och var för sig klarar av att avbörda ett så kallat 50-års flöde.

Den lösning som slutligen bedömdes vara den bästa bestod i en av trummorna dämdes in och att en konstgjord bäckfåra, ett omlöp, anlades nedströms. För att åstadkomma detta monterades ett fyrkantigt bottenelement i betong på nedströmssidan av den vänstra trumman. Därefter anlades det cirka 25 m långa omlöpet så att trumman dämdes in. Vidare monterades planksättar framför den andra (högra) trumman, vilket medför att allt vatten går via vänster trumma och i fiskvägen från låga till mer normala flöden. Vid högre flöden kan vattnet dels gå genom den högra trumman, men även strömma över kanten rakt fram på bottenelementdelen, samt såklart gå genom fiskvägen. Hösten 2018 påbörjades åtgärderna och vintern 2018/2019 stod fiskvägen klar.

Anläggning av omlöpet vintern 2018/2019.

 

Omlöpet färdigt våren 2019.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.