Tröskel i Nässjöån vid Källakulla mads utlopp

Vattendrag: Nässjöån (Ronnebyåns huvudavrinningsområde)

Kommun: Uppvidinge/Lessebo

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län förprojekterade Jönköpings Fiskeribiologi AB vintern/våren 2019 olika tänkbara lösningar för att åstadkomma en hydrologisk återställning av Källekulla mad och biotopvård på sträckan nedströms i Nässjöån. Länsstyrelsen valde därefter att gå vidare med det mest ambitiösa alternativet, att skapa en betydligt bredare åfåra med flackare slänter för att på så sätt höja vattennivån uppströms och tillföra vattendraget habitat som i princip saknades.

Under september månad 2019 genomfördes åtgärderna som inleddes med att en fångdamm anlades uppströms tröskelläget. Därefter påbörjades arbetet med att bygga upp tröskeln och den nya åfåran nedströms. Vid tröskelläget höjdes bottennivån cirka 60 cm och den cirka 125 m långa åfåran nedströms anlades med en bottenbred på 3,0 m, en genomsnittlig lutning på cirka 0,8 %, samt släntlutningar på 1:4. Den nya åfåran kläddes med naturligt rundat stenmaterial i olika dimensioner för att skapa ett varierat utseende. Dessutom tillfördes lekgrus, samt död ved för att ytterligare förbättra förutsättningarna för strömlevande fisk och bottenfauna. Sammanlagt skapades cirka 500 m2 vattendrag med grunda strömmande hårdbottnar.

Del av den åtgärdade sträckan i Nässjöån nedströms Källekulla mad (foto taget vid lågvattenföring).

Fler bilder före och efter genomförandet finns som nedladdningsbar PDF. Länsstyrelsen i Kronobergs län har även gjort en film om åtgärderna.

De genomförda åtgärderna kommer att följas upp med hjälp av årliga elfisken på en lokal längs den åtgärdade sträckan under den kommande 5-årsperioden (2020–2024).


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.