Inlöp och omlöp i Hargsån, Hargs bruk

Under 2019 har Jönköpings Fiskeribiologi hjälpt Upplandsstiftelsen med att projektera olika fiskvägsalternativ vid Nedhammaren i Hargsån.

Vandringshindret är det första från havet räknat och med en fallhöjd på ca 4 m utgör det ett definitivt hinder. Området utgör riksintresset för kulturmiljön.

Flodutskovet med sina stensatta kanter
Fåran nedströms omgärdas av kulturlämningar och intressanta byggnader

Efter att ett alternativ med ett kombinerat omlöp-inlöp har valts har en detaljprojektering tagits fram. Efter samråd och anmälan till Länsstyrelsen i Uppsala län påbörjades byggnationen hösten 2020. Jönköpings Fiskeribiologi finns med som sakkunnig under byggnationen medan Sportfiskarna kommer att hjälpa till med handledning på plats under bygget.

Översiktlig utformning av fiskvägens sträckning vid Nedhammaren i Hargsån.
Dammspegeln är avsänkt och inlöpets sträckning är utstakad. I bakgrunden ses den gamla smedjan.
Spontsättning med Aqvis miljöspont
Efter två dagar var ca 50 m spont satt


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.