Förstudie på dammar i övre Tabergsån

Vattendrag: Tabergsån

Uppdragsgivare: Jönköpings kommun

Under hösten 2021 och våren 2022 har Jönköpings Fiskeribiologi på uppdrag av Miljöförvaltningen på Jönköpings kommun tittat på sex dammanläggningar i övre Tabergsån.

Uppströms Jönssonadammen finns idag 8 dammar i huvudfåran upp till Vederydssjön. Av de fem, egentligen sex, dammar som ingår i denna förstudie, är det endast Huluhammar som används för sitt ursprungliga syfte att skapa fallhöjd och regleringsmöjligheter för kraftutvinning i någon form. Alla dammarna är dock vandringshinder för fisk och i flera fall i mer eller mindre förfall. Målet med förstudien är att lämna förslag på hur man kan åtgärda vandringshindren och återskapa möjligheterna för fiskvandring även i dessa övre delar av Tabergsån. Denna förprojektering är tänkt att ge en bild av vilka möjligheter och problem det finns med sådana åtgärder vid de sex dammarna.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på Jönköpings kommuns hemsida. Rapporten är idag tillgänglig vid begäran hos kommunen, men vi har i väntan på uppdateringen av kommunhemsidan valt att lägga ut den digitalt via vår hemsida, se nedan.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.