Fiskväg vid Årydsjöns utlopp

Vattendrag: Aggaån/Mörrumsån

Kommun: Växjö

På uppdrag av Växjö kommun har Jönköpings Fiskeribiologi AB medverkat vid projektering, samråd och framtagande av ansökningshandlingar, samt genomförandet vid miljöanpassningen av dammen vid Årydsjöns södra utlopp.

Tillstånd att genomföra åtgärderna erhölls av Mark- och miljödomstolen i Växjö sommaren 2020. På grund av pandemin dröjde det dock tills hösten 2022 innan åtgärderna kunde påbörjas. Lagom till lucia samma år togs fiskvägen i drift. Den drygt 200 m långa fiskvägen med en genomsnittlig lutning på mindre än 2 % har försetts med 2 utskov för att klara av att avbörda vattenföringar upp till medelvattenföringen. Förutom anläggandet av fiskvägen har även plåttrumman under den gamla banvallen ersatts med två nya trummor i betong, samt biotopvårdsåtgärder genomförts i åfåran nedströms. Vid de två övriga utloppen från Årydsjön kommer så kallade mintappningsrör att monteras för att undvika stillastående vatten.

Utformningen av fiskvägen med dess utskov kommer att minska behovet av reglering då avbördningen från sjön i större utsträckning kommer att sköta sig själv beroende på sjönivån. De genomförda åtgärderna återställer konnektiviteten mellan Aggaån och Årydsjön, vilket innebär att fisk och andra vattenlevande organismer efter flera hundra år återigen kan passera fritt. I fiskvägen har det även skapats lek- och uppväxtmiljöer för strömlevande fiskarter, samt lekplatser för fisk från Årydsjön såsom mört och benlöja.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.