Elfiske i sjöars strandzon

Projektnamn: Elfiske i sjöars strandzon Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Beskrivning: Jönköpings Fiskeribiologi AB fick i uppdrag att utvärdera de fältförsök som genomförts av Länsstyrelsen i Jönköpings Län, samt att skriva ett förslag till metodik för elfiske i sjöars strandzon. Resultat: Rapporten utgör ett underlag för standardisering av en metod för kvalitativ och kvantitativ undersökning […]

Förslag till biogeografisk uppföljning av nissöga, Cobitis taenia.

Projektnamn: Förslag till biogeografisk uppföljning av nissöga, Cobitis taenia. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län  Beskrivning: Nissöga (Cobitis taenia) är listad i bilaga 2 till EU:s art- och habitatdirektiv, vilket innebär att Sverige ska följa upp och vart 6:e år rapportera bevarandestatusen för nissöga till EU inom ramen för den så kallade artikel 17-rapporteringen. Uppföljningen och statusbedömningen […]