Förslag till biogeografisk uppföljning av nissöga, Cobitis taenia.

Projektnamn: Förslag till biogeografisk uppföljning av nissöga, Cobitis taenia.

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Beskrivning: Nissöga (Cobitis taenia) är listad i bilaga 2 till EU:s art- och habitatdirektiv, vilket innebär att Sverige ska följa upp och vart 6:e år rapportera bevarandestatusen för nissöga till EU inom ramen för den så kallade artikel 17-rapporteringen. Uppföljningen och statusbedömningen ska ske för arten i hela dess utbredningsområde inom Sverige, uppdelat på biogeografiska regioner (kontinental och boreal). Förslaget till biogeografisk uppföljning av nissöga syftar till att ge ett underlag för att kunna bedöma eventuella förändringar i nissögats utbredningsområde i Sverige.

Resultat: Rapporten presenterar två olika typer av kvalitativa undersökningsmetoder, elfiske och notdragning i sjöars strandzon.

 

 

 

 


RSS 2.0 | Trackback.