Timmershult, Gislaveds kommun

Projektnamn: Timmershults ström

Kommun: Gislaveds kommun

Beskrivning:  Dammen vid Timmershult lagligförklarades år 1959 i syfte att fungera som regleringsdamm för ett kraftverk och såg. Dammen hindrade fiskvandring och dämde in ån ca 10 km uppströms vid drift och påverkade därmed uppströms liggande marker. Dålig lönsamhet hos kraftverket och dämningen gjorde att markägare  köpte upp dammen år 1976 och bildade därefter ett åreninsningsföretag för att hålla nere dämningen. Gislaveds kommun och Långarekull-Timmershults Årensningsföretag gav år 2009 Jönköpings Fiskeribiologi AB i uppdrag att ta fram och driva en utrivningsansökan i Mark- och Miljödomstolen  för dammen med återställning av vissa rensade sträckor i anslutning till dammen.

Resultat: År 2010 förkunnades domen som gav rätt till utrivning och återställning. Höga flöden gjorde att utförandet fick vänta till augusti 2012. Den 22:a augusti är dammen utriven och drygt 1000 kvm rensade strömområden har biotopvårdats i anslutning till dammen. Arealen strömvattenbiotoper som tidigare legat indämda av dammen är i nuläget okänt.

  

 

 

 

 


RSS 2.0 | Trackback.