Gäbo, Habo kommun

Projektnamn: Gäbo såg

Kommun: Habo kommun

Beskrivning: Under augusti 2013 genomförde Habo kommun en utrivning av en tidigare sågverksdamm i Knipån. Dammen var, efter flera andra åtgärder i Knipån, det första definitiva hindret i Knipån och ligger ca 7,4 km uppströms Vättern. Syftet med åtgärden är att ge möjligheter för fiskvandring förbi Gäbo såg. Åtgärden vid vandringshindret skapar bättre förutsättningar för den sjölevande öringen från Vättern och åns naturvärden, som exempelvis flodpärlmussla. Dammen var delvis avsänkt, men saknade bottenutskov och fick därför istället sänkas etappvis vid utrivningen. Den nya fåran som kom fram stenskoddes för att hindra erosion och stabilisera fårans nedre del.

Resultat: Ytterligare 1,7 km av Knipån är nu återigen tillgängliga för Vätteröring och andra vandrande fiskar. Genom utrivningen återskapades en tidigare indämd strömsträcka, vandringshindret togs bort och kravet på skötsel och underhåll för dammägaren upphörde.

 


RSS 2.0 | Trackback.