Järnvägshindret i Musslebobäcken, Jönköpings kommun

Projektnamn: Järnvägshindret i Musslebobäcken

Kommun: Jönköpings kommun

Beskrivning: Fallet ovan järnvägsbanken har skapats då järnvägstrumman byggdes. Botten av ån har sänkts för att ge trumman en låg lutning. Detta har inneburit att fallhöjden som tidigare var utslagen på trummans hela sträckning nu har samlats i ett fall precis uppströms trumman. Fallhöjden på ca 1,9 m har samlats på en sträcka av ca 5 – 6 m. Av detta är det de första 3 metrarna med en fallhöjd på 1,35 m som utgör störst problem. Järnvägstrumman har även utnyttjats som utloppskanal för ett mindre kraftverk. Den gamla turbinsumpen av betong står fortfarande kvar till höger om fallet och är tänkt att användas för fiskvägen. Det otillgängliga läget och det faktum att det förekommer flera svåra naturliga fall på sträckan gör att planen var att endast underlätta fallet, istället för att bygga en regelrätt fiskväg.

 

Fallet innan åtgärd

Fallet innan åtgärd

Turbinsumpen innan åtgärd

Turbinsumpen innan åtgärd

 

Planskiss före

Planskiss före

 

Resultat: Det tog tre hantverkare tre dagar i september 2017 att bära ner material och bygga upp stödväggar och bila upp en öppning i turbinsumpen. I mitten av oktober kontrollerades fallet efter utförd åtgärd. Vid nedströms liggande hinder fanns gott om Vätteröring som hoppade, vid järnvägsfallet sågs ingen öring. 50 – 100 m uppströms fallet fanns dock fem leköringar á 1-2 kg. Det kan därmed konstateras att under höstens flödesförhållanden har fallet numer varit passerbart.

Planskiss efter

Planskiss efter

Turbinsumpen efter åtgärd

Turbinsumpen efter åtgärd

Fallet efter åtgärd

Fallet efter åtgärd


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.