Biotopvårdsåtgärder i Fagerhultsån 2018

Projektnamn: Biologisk återställning i Fagerhultsån

Kommun: Lessebo kommun

Beskrivning: Under sensommaren/hösten 2018 har ett arbetslag från Lessebo kommun genomfört biotopvårdsåtgärder i Fagerhultsån och Nässjöån. Åtgärderna har främst bestått i flottledsåterställning (utläggning av upprensade block), samt tillförsel av lekgrus och död ved. Åtgärderna har uteslutande skett med handkraft och tills sin hjälp har arbetslaget haft spett, hackor samt ett spel/spaklyftblock. De sträckor som har åtgärdats är sträckorna mellan Läen och strax uppströms Ekeforsdammen i Fagerhultsån, samt sträckorna nedströms Dammamaden i Nässjöån. Dessutom har de partiella vandringshindren i Nässjöån vid Dammamaden respektive trumman nedströms Nässjöns utlopp åtgärdats. Avsikten är att återintroducera vildfångade öringyngel på de nu restaurerade sträckorna nästkommande år. Utsättningar av öringyngel pågår sedan flera år tillbaka framgångsrikt på tidigare restaurerade sträckor i Fagerhultsån.

Innan åtgärderna påbörjades inhämtades medgivande från berörda markägare. En gemensam syn gjordes även på plats med länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Förutom att arbetsledare från Lessebo kommun medverkade dagligen deltog även en sakkunnig från Jönköpings Fiskeribiologi AB  1-2 gånger/vecka under åtgärdstiden. Åtgärderna skedde inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt projekt och finansierades av Länsstyrelsen i Kronobergs län och Lessebo kommun. För mer information se: Biotopvårdsåtgärder i Fagerhultsån 2018

 


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.