Fiskväg vid Radaholm

Vattendrag: Radan i Nissans vattensystem

Kommun: Gislaved

I övre delen av Nissan ansluter biflödena Svanån och Radan till huvudfåran, två biflöden med långa fina strömmande miljöer och strömlevande öringbestånd. Radan avvattnar bla Rasjön och Stengårdshultasjön. Några kilometer nedströms Stengårdshultasjön har kvarndammen vid Radaholm länge utgjort ett hinder för fisk. Kvarnmiljön som även innefattar en såg är väl bevarad och har höga kulturvärden. Ett första omlöp byggdes 2002 men övre delen blev brant och funktionen var tveksam. Därför fick JFB uppdraget av Gislaveds kommun att projektera en ny övre del på fiskvägen. Genom tillmötesgående markägare kunde vi hitta en ny längre dragning för omlöpet och har sedan också drivit tillståndsprocessen i Mark- och miljödomstolen. Bygget genomfördes i september 2018 och innebar bla att en del berg fick sprängas bort för att få till den nya fåran. Uppföljning av effekterna har påbörjats genom elfisken uppströms Radaholm, något som skall fortsätta nu efter åtgärd.

Kvarnen och dammen från uppströmssidan

 

Den nya övre delen möter den äldre nedre delen.

 

Det fanns berg i backen..

 

En ny bro skall det bli också.

 

Omlöpet ansluter nu uppströms sågen.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.