Hökesjöns utlopp

Vattendrag: Hökesån

Kommun: Habo

Hökesjön som är belägen cirka 5 km väster om Habo tätort höjdes cirka 1,5 m efter en dom i Västerbygdens vattendomstol 1934. Syfte med dammen var att reglera sjön för vattenkraftsändamål. De två kraftverken vid Laggaredammen och Färgeridammen som skulle förses med vatten är emellertid numera utrivna. Efter att ha förvärvat regleringsrätten för Hökesjön fick bevattnarna i Hökesån tillsammans med Habo kommun sommaren 2017 tillstånd till att ändra syftet med regleringen till bevattningsändamål. Vidare fick man tillstånd till att anlägga en fiskväg i anslutning till dammen i Hökesjöns utlopp.

Vintern 2018/2019 påbörjades åtgärderna vid Hökesjöns utlopp genom att en cirka 100 m lång fiskväg i form av en konstgjord bäckfåra (omlöp) anlades vid sidan av dammen. I samband med renoveringen av dammen monterades även ett så kallat minimitappningsrör som tillgodoser att det alltid rinner vatten i Hökesån. Med den förändrade och förenklade regleringen av Hökesjön kompenseraras dels bevattningsuttagen i Hökesån, dels minskar amplituden som sjön kommer att variera med. Detta förväntas gynna naturvärdena i både Hökesån och Hökesjön. Fiskvägen medför dessutom att fisk nu kan vandra fritt mellan Hökesån och Hökesjön.

Fiskvägsutskovet före respektive efter vattenpåsläpp vintern 2018/2019.

 

Omlöpet färdigställt vintern 2018/2019.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.