Hanefors – Omvandling av ett vattenkraftverk

Vattendrag: Aggaån

Kommun: Växjö

Sedan år 2013 har Jönköpings Fiskeribiologi bistått Växjö kommun i arbetet med vattenkraftverket Hanefors i Aggaån.

Hanefors från luften oktober 2020, hösten efter utrivningen av dammen.

Kraftverket var i dåligt skick och den dåliga lönsamheten gjorde att kommunen bedömde att det bästa var att avveckla kraftverket och återställa området med stor hänsyn till friluftslivet, naturmiljön och kulturmiljön. I september 2018 meddelade mark och miljödomstolen i Växjö tillstånd att riva ut kraftverket och delar av dammanläggningen.

Det gamla kraftverket i Hanefors med del av dammområdet.

Under vintern 2019 och våren 2020 kunde arbetet med utrivningen och återställningen genomföras med bidrag från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Entreprenören Skanska kunde trots höga flöden i Aggaån genomföra arbetet på ett bra sätt.

Efter åtgärd finns det stora översvämningsytor i det tidigare dämningsområdet, tre grodvåtmarker och en större våtmark som bara tidvis har kontakt med ån samt en våtmark som står i ständig kontakt med ån, men har låg genomströmning. Tre stora öppningar gjordes i dammen för att knyta ihop åns tidigare kvillsystem. Två rastplatser och en liten led anlades i de tidigare dammsedimenten. Området är ett populärt promenadområde för invånarna i Ingelstad.

Den avsänkta dammspegeln vid Hanefors, 2019-04-10. Sedimenten har blivit bevuxna med gräs och träd, en process som går mycket fort.

Samma område 2020-10-13. De nyanlagda våtmarkerna och fårorna ses i den tidigare dammspegeln.

I bildspelet ovan syns flygbilder från Hanefors från arbete till färdig åtgärd. Våren 2018, försommaren 2020 och sist sensommaren 2020.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.