Habo kvarn, Hökesån

Vattendrag: Hökesån

Kommun: Habo

I början av oktober 2020 lagligförklarade Miljödomstolen i Växjö vattenanläggningen vid Habo kvarn och gav tillstånd att bygga ett omlöp på platsen.

Dammen vid Habo kvarn är belägen i Hökesån inom Habo kommun omkring 13 km från Vättern. Dammen var det första vandringshindret från Vättern räknat, och var ett definitivt vandringshinder för fisk med en fallhöjd på 3,1 m. Det är också det sista större artificiella vandringshindret som finns kvar i Hökesåns huvudfåra. Dammen och kvarnplatsen har en gammal bakgrund med början redan på 1600-talet och ligger inom ett riksintresse för kulturmiljö, Habo kyrka. Den senaste kvarnen byggdes på 1930-talet men brann ner någon gång efter 1950.

Dammen vid Habokvarn

Arbetet utfördes vintern 2020/2021. För att få plats med fiskvägen tillfördes moränmassor för att bygga upp omlöpet. En knappt 25 m lång kulvert byggdes i vinkel genom dammkroppen för att kunna bygga omlöpet i den branta slänten. Omlöpet utfördes som en klassisk omlöpsfåra erosionsskyddad med stenblock. Förutom omlöpet så revs två mindre blockdämmen som låg över huvudfåran nedströms dammen. Vattenytan uppströms dammen sänktes i och med åtgärden drygt 1 m för att kunna bygga fiskvägen och minska arbetet med reglering av dammen. Sommaren 2022 kommer en vattenspegel att rensas fram i sedimenten för att minska inverkan på kulturmiljön. I samband med åtgärden avvecklades det lilla vattenkraftverk som tidigare funnits på platsen.

Kulvertgenomgång i dammvallen/vägbanken. Graven återfylldes med befintligt material, men en extra tätskärm av bentonit lades till.
Omlöpet byggs upp i de tillförda moränmassorna.

Syftet med fiskvägen vid dammen är att skapa fria vandringsvägar för fisken i Hökesån mellan Vättern och Hökesjön samt även i den söderifrån kommande delen som kallas Suttran. Omlöpet är ca 43 m med drygt 4 % lutning och ett flöde på upp till ca 1 m3/s.

Omlöpets utlopp nedströms dammen
Den tidigare dammspegeln där en del av området ska rensas för att bibehålla en vattenspegel.


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.