Miljöanpassning av Långarekulls kraftverk

Vattendrag: Västerån/Kilan

Kommun: Gislaved

I slutet av år 2020 bytte Långarekulls vattenkraftverk ägare. De nya ägarna drivs av den lokala förankringen till platsen och vill värna kulturmiljön samtidigt som de vill producera el med en låg påverkan på vattenmiljön. Kraftverket var inte anmält till den nationella planen vid köpetillfället och det fanns därför ett föreläggande från Länsstyrelsen om att miljöanpassa verksamheten enligt den nya lagstiftningen.

Långarekull kraftstation (t.v.) och kvarn (t.h.). Det finns belägg för verksamhet på platsen sen 1600-talet.

Jönköpings Fiskeribiologi har under 2021 hjälpt de nya ägarna med att ta fram förslag till miljöanpassning för kraftverket med uppströms och nedströms fiskvandring samt mintappning. Huvudförslagen är att bygga ett nedre och ett övre omlöp samt ett alfa-fingaller med flyktväg. Under hösten 2021 har vi samrått med Länsstyrelsen samt allmänhet och sakägare.

Den ursprungliga fåran vid Långarekulls kraftverk utgör en väldigt trevlig strömvattenbiotop.

RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.