Låglutande fingaller vid Forsnäs Kraftverk!

Vattendrag: Bulsjöån

Kommun: Jönköping

Jönköpings Fiskeribiologi AB har bistått Tranås Energi vid miljöanpassningen av Forsnäs vattenkraftverk. Forsnäs kraftstation är belägen i utloppet av Östra Lägern som är utpekad som nationellt värdefullt med hänsyn till sina naturvärden. Utöver fiskvägen, i form av ett inlöp, som har anlagts till vänster om regleringsdammen har nu även intagsgallren förnyats. De har nu 18 mm spaltvidd, 35 graders lutning mot horisontalplanet och tre flyktöppningar för att upprätthålla passagen för nedströmsvandrande fisk. Flödet genom gallret kan bli som högst 8 m3/s.

Två högt liggande flyktöppningar och en bottennära öppning (ett så kallat ålrör) har monterats i gallret och bakom gallret monteras kanaler/rännor dit flyktöppningarna leder. Fisken hamnar till sist högst upp i naturfåran bredvid kraftverket.

Det som nu kvarstår är att trimma in flödena i de olika flyktöppningarna. När dessa anpassningar har genomförts kommer miljöanpassningarna vid Forsnäs Kraftverk att vara kompletta! 


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.