Miljöförbättrande åtgärder förbereds i Store mosse nationalpark!

Vattendrag: Fläsebäcken (Lagans avrinningsområde)

Kommun: Jönköping

På uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län kommer Jönköpings Fiskeribiologi AB att medverka vid genomförandet av åtgärder för att motverka att Häradsösjön och Kävsjön i Store mosse nationalpark växer igen. Båda sjöarna sänktes under 1800-talet och detta vill man åtgärda genom att höja vattennivåerna igen, dels genom att anlägga en damm i Kävsjöns utlopp, dels med hjälp av ett överfall i kanalen som går mellan Häradsösjön och Kävsjön. 

Dammen i Kävsjöns utlopp kombineras med en fiskväg (omlöp) för att säkra fiskvandringen. För att fiskvägen ska klara hela Kävsjöns amplitud kommer fiskvägen att ha tre utskov. I Häradsösjön höjs nivån med hjälp av ett mindre överfall i kanalen nedanför Häradsösjön. Kanalen är idag rensad och i dåligt skick, vilket leder till att en stor del av flödet lämnar kanalen och samlas i den nedre delen på den ursprungliga fåran norr om kanalen. Genom att leda över hela flödet till den övre delen på den ursprungliga fåran sker en återställning av området och vattnets väg mellan sjöarna.

Genom restaureringen vill man skapa en mosaik av öar och djupare gölar vilket är positivt ur ett fågelperspektiv. Det återställer även konnektiviteten mellan sjöarna vilket är positivt för fisk och andra vattenlevande organismer.  


RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.