Båramobäcken, Vaggeryds kommun

Projektnamn: Båramobäckens nya fåra

Kommun: Vaggeryds kommun

Beskrivning: I samband med byggnationen av Experts lager i Skillingaryd 2010 gjorde Vaggeryds kommun en naturvårdsåtgärd för att behålla Båramobäcken som bäckfåra. Båramobäcken flyttades från sin tidigare sträckning till en ny fåra, som gick i industriområdets södra del. Den gamla ca 400 m långa fåran ersattes med en mer än dubbelt så lång ny fåra som schaktades fram i den sandiga marken. För att skapa en bra öringbiotop kläddes den nya fårans botten in med ett naturligt sten och grusmaterial och delar av sträckan försågs också med en meandring som är naturlig i låglutande vattendrag i sandmarker. Jönköpings Fiskeribiologi bistod som sakkunniga vid utformningen av den nya fåran och flyttade fisken från den gamla fåran. Innan den gamla fåran torrlades flyttades 144 öringar  och sattes i övre delen på den nya fåran.

Resultat: I augusti 2013 genomfördes uppföljande elfiske på 3 lokaler i den nya fåran (endast en utfiskning på vardera lokal). Ännu har inte strandvegetationen etablerat sig helt, men sammanlagt fångades 86 öringar på en avfiskad sträcka av 182 m, vilket motsvarar ca 1/5 av den nya fårans längd. Det innebär att den nya fåran bör hysa fler öringar än den gamla nu överbyggda. Reproduktionen de två senaste åren (2012-2013) tycks ha varit mycket bra.


RSS 2.0 | Trackback.