Vättern Fakta – Analys av harrens kondition i Vättern 1986 – 2007

Projektnamn: Analys av harrens kondition i Vättern 1986 – 2007

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Beskrivning: Materialet som användes vid analyserna var de fångstdata som sportfiskaren Mikael Hedin har insamlat under perioden 1982-2007 i Vättern. Materialet i sin helhet uppgick till 1593 fångade harrar. Fångstdatan analyserades med hjälp av konditionsindex över åren.

Resultat: Konditionsindex för harr större än 20 cm respektive 35 cm hade snarare ökat en aning än minskat respektive var oförändrat under perioden 1986-2007. Rapporten diskuterar tänkbara förklaringar till resultatet och ger förslag till fortsatt arbete.

 


RSS 2.0 | Trackback.